We're looking for a new Communications Consumer Panel and ACOD Member for Wales

13 December 2019

Non-Executive Director: Communications Consumer Panel and ACOD Member for Wales

Purpose of the role

The Communications Consumer Panel ensures the voices of citizens, consumers and micro-businesses are represented in UK communications policy development (policy relating to telecoms, postal services and broadcasting and on-demand services), highlighting the interests of those people who may not always be heard by the industry.

The Panel is a statutory body, established under the Communications Act 2003. It is a group of eight experts, appointed by Ofcom with the approval of the Secretary of State, who have substantial knowledge and experience of consumer issues in the electronic communications sector and beyond. The Panel’s remit covers the UK and, by statute, it has members who represent the interests of consumers in Scotland, Wales, Northern Ireland and England.

We are looking to appoint a new Member to the Panel, to represent Wales, subject to the approval of the Secretary of State. The Panel Member will also act as a Member of the Advisory Committee on Older and Disabled People (ACOD). ACOD advises Ofcom about the interests and opinions of older and disabled people living in the UK.

The new Panel/ACOD member will help the Panel to become more aligned than ever with the needs of consumers, citizens and micro businesses in Wales.

Essential competencies

Please detail in your covering letter how you possess the five competencies below:

1. An awareness of issues affecting the telecommunications and postal services sectors
2. Good knowledge and understanding of the political and constitutional context in Wales
3. The ability to understand complex consumer, citizen, micro-business, regulatory, economic and wider business issues
4. A keen interest and expertise in understanding consumers’ experiences, with particular reference to older and disabled people in Wales
5. Strong communication skills to make an effective contribution to the discussions and formal policy responses of a high-level public body.

Applicants must have personal integrity of a high order and potential conflicts of interest, including from a financial or business perspective, must be declared and discussed at interview.

Please apply at OfcomWalesRecruitment@ofcom.org.uk 

or RecriwtioOfcomCymru@ofcom.org.uk

attaching your CV and a covering letter which addresses the five required competencies outlined above.

For further information please contact contact@communicationsconsumerpanel.org.uk

Further Information

• The time commitment is 4.5 days a month, including one day a month at a formal Panel meeting.

• You need to submit a CV and a covering letter outlining your responses to the five key competencies to be considered for the role. These can be provided in English or Welsh. The sifting process will be based on a consideration of the totality of the evidence provided. Failure to demonstrate how you successfully meet each of the competencies will have a direct bearing on whether you will be shortlisted to interview stage.

• As a Disability Confident employer, applicants who self-identify as disabled or with a long-term condition and who meet the minimum criteria for the role will be invited for an interview. If you require an adjustment at any stage of the recruitment process, email peopleteam@ofcom.org.uk or call us on 07885 553 450. If you call outside of office hours, please leave a voicemail and we will get back to you.

• Members must not be directly employed by organisations that Ofcom regulates or licenses or derive the majority of their employment income from such a company even if not so employed. Members cannot be engaged in active politics. This includes holding, or being a candidate for, political office at a national, regional or local level, active political campaigning in support of a political party and making a donation or donations to a political party in a calendar year in excess of £7,500. Working full time for any Central Government department or as an official in the civil service (including in the devolved nations) or for local government is also not acceptable.

• Ofcom is an equal opportunities employer. It wishes to reflect the diversity of contemporary UK Society and is therefore actively seeking to recruit members from all age groups and cultural and ethnic backgrounds as well as those with a disability.

Anonymised, aggregated diversity information will be shared with DCMS in relation to all candidates. For those candidates who are interviewed, please note that personal data and evidence relating to your application will be shared with DCMS. https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement

The deadline for applications is 23:59 on 8th January 2020. Interviews will take place in Cardiff on 17th January 2020. For further information please contact contact@communicationsconsumerpanel.org.uk

 

Cyfarwyddwr Anweithredol: Aelod dros Gymru ar y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl

Pwrpas y swydd

Mae'r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau yn sicrhau bod lleisiau dinasyddion, defnyddwyr a microfusnesau yn cael eu cynrychioli wrth ddatblygu polisïau cyfathrebu yn y DU (polisïau'n ymwneud â thelegyfathrebu, gwasanaethau post a gwasanaethau darlledu ac ar-alw), gan dynnu sylw at fuddiannau pobl nad ydynt bob amser yn cael eu clywed gan y diwydiant.

Mae'r Panel yn gorff statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae'n grŵp o wyth o arbenigwyr, wedi eu penodi gan Ofcom a'u cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol, ac mae ganddyn nhw lawer o wybodaeth a phrofiad yng nghyswllt materion sy'n ymwneud â defnyddwyr yn y sector cyfathrebiadau electronig a thu hwnt. Mae cylch gwaith y Panel yn delio â'r DU ac, yn ôl statud, mae ganddo aelodau sy'n cynrychioli buddiannau defnyddwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Rydyn ni'n bwriadu penodi Aelod newydd i'r Panel, i gynrychioli Cymru, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol. Bydd yr Aelod o'r Panel hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl. Mae'r Pwyllgor yn cynghori Ofcom ynghylch buddiannau a safbwyntiau pobl hŷn a phobl anabl sy'n byw yn y Deyrnas Unedig.

Bydd yr aelod newydd o'r Panel/Pwyllgor yn helpu'r Panel i fod yn fwy cyson nag erioed ag anghenion defnyddwyr, dinasyddion a microfusnesau yng Nghymru.

Cymwyseddau hanfodol

Yn eich llythyr eglurhaol nodwch sut y mae gennych chi'r pum cymhwysedd isod:

1. Ymwybyddiaeth o'r materion sy'n effeithio ar y sectorau telegyfathrebu a gwasanaethau post;

 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'r cyd-destun gwleidyddol a chyfansoddiadol yng Nghymru;

3. Gallu deall materion cymhleth sy'n ymwneud â defnyddwyr, dinasyddion, microfusnesau, rheoleiddio, yr economi a busnes yn ehangach;

4. Arbenigedd a diddordeb brwd mewn deall profiadau defnyddwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar bobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru; a

5. Sgiliau cyfathrebu cadarn er mwyn cyfrannu'n effeithiol at y trafodaethau ac at yr ymatebion polisi ffurfiol sydd i'w cael mewn corff cyhoeddus ar lefel uchel.

 
Rhaid i bob ymgeisydd fod yn onest iawn o ran cymeriad a rhaid datgan unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau o safbwynt ariannol neu fusnes, a rhaid trafod hynny yn y cyfweliad.

Cyflwynwch gais at RecriwtioOfcomCymru@ofcom.org.uk

gan atodi eich CV a llythyr eglurhaol sy'n ymdrin â'r pum cymhwysedd angenrheidiol uchod.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â contact@communicationsconsumerpanel.org.uk

 

Rhagor o Wybodaeth

• Mae'r ymrwymiad amser yn 4.5 diwrnod pob mis, gan gynnwys un diwrnod bob mis mewn cyfarfod ffurfiol o'r Panel.

• Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd, rhaid i chi gyflwyno CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich atebion i'r pum cymhwysedd allweddol. Cewch ateb yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd y broses o ddewis aelod yn ystyried yr holl dystiolaeth a ddarparwyd. Bydd peidio â dangos sut y byddech chi'n diwallu'r cymwyseddau'n llwyddiannus yn effeithio'n uniongyrchol ar p'un ai fyddwch chi'n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad ai peidio.

• Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy'n eu hystyried eu hunain yn anabl neu sydd â chyflwr hirdymor yn cael eu gwahodd am gyfweliad os ydyn nhw'n bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Os ydych chi angen addasiad ar unrhyw gam o'r broses recriwtio, anfonwch neges e-bost i peopleteam@ofcom.org.uk neu ffoniwch ni ar +44 07885 553 450. Os ydych chi'n ffonio y tu allan i oriau swyddfa, gadewch neges ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

• Ni chaiff Aelodau weithio'n uniongyrchol i sefydliadau y mae Ofcom yn eu rheoleiddio neu'n eu trwyddedu, na chael y mwyafrif o'u hincwm cyflogaeth gan gwmni o'r fath, hyd yn oed os nad ydynt yn gyflogedig iddynt. Ni all Aelodau gymryd rhan amlwg mewn gwleidyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys dal swydd wleidyddol ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol neu ymgeisio am swydd o'r fath, cymryd rhan mewn ymgyrch wleidyddol i gefnogi plaid wleidyddol, a chyfrannu mwy na £7,500 i blaid wleidyddol mewn blwyddyn galendr. Mae gweithio'n llawn-amser i unrhyw adran o'r Llywodraeth Ganolog, neu fel swyddog yn y gwasanaeth sifil (gan gynnwys yn y gwledydd datganoledig) neu i lywodraeth leol, yn annerbyniol hefyd.

• Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae'n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac felly mae'n mynd ati'n frwd i recriwtio aelodau o bob grŵp oedran a chefndir diwylliannol ac ethnig yn ogystal â'r rheini sydd ag anabledd. Bydd gwybodaeth ddienw am amrywiaeth yn cael ei chyfuno a'i rhannu â'r Adran dros Ddiwylliant, y

Cyfryngau a Chwaraeon mewn perthynas â phob ymgeisydd. O ran yr ymgeiswyr sy'n cael cyfweliad, sylwch y bydd data personol a thystiolaeth yn ymwneud â'ch cais yn cael eu rhannu â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23:59 ar 8 Ionawr 2020. Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar 17 Ionawr 2020. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â contact@communicationsconsumerpanel.org.uk

 

*Please note that applications for this post have now closed. Please check this website again soon for similar roles.*

Categories:

If you have any difficulties accessing content on this page, please email us at contact@communicationsconsumerpanel.org.uk