Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau a'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl - Aelod i gynrychioli Cymru - dyddiad cau estynedig.

06 November 2017

Mae’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau’n gweithio i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau defnyddwyr, dinasyddion a microfusnesau yn y sector cyfathrebiadau, gan gynnwys gwasanaethau post. Mae’r Panel yn gweithio mewn amgylchedd deinamig, heriol, sy'n symud yn gyflym, lle mae cyfleoedd newydd yn ogystal â risgiau newydd o ran diogelu defnyddwyr.

Rydyn ni eisiau penodi aelod newydd ar y Panel, yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol, a fydd yn gweithredu fel aelod o’r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl (ACOD).  Mae'r ACOD yn cynghori Ofcom ynghylch buddiannau a safbwyntiau pobl hŷn a phobl anabl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig.

Er mwyn ymuno â’r Panel Defnyddwyr ac ACOD, bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Dealltwriaeth dda o faterion sy’n effeithio ar y sector cyfathrebiadau yng Nghymru, neu’r gallu i ddysgu am hynny’n gyflym;
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'r cyd-destun gwleidyddol a chyfansoddiadol yng Nghymru
  • Gallu deall materion cymhleth sy’n ymwneud â defnyddwyr, dinasyddion, microfusnesau, rheoleiddio, yr economi a busnes yn ehangach;
  • Diddordeb brwd mewn profiadau defnyddwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar bobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru
  • Sgiliau cyfathrebu cadarn er mwyn cyfrannu’n effeithiol at drafodaethau corff cyhoeddus lefel uchel;
  • Integriti personol uchel iawn; a
  • Dim gwrthdaro oherwydd unrhyw fuddiannau masnachol neu wleidyddol.

Profiad/Sgiliau Dymunol

  • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Rhaid datgan unrhyw wrthdaro posibl rhwng buddiannau o safbwynt ariannol neu fusnes, a rhaid trafod hynny yn y cyfweliad.

Pedwar diwrnod y mis yw’r ymrwymiad o ran amser.

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae’n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac felly mae’n mynd ati’n frwd i recriwtio aelodau o bob grŵp oedran a chefndir diwylliannol ac ethnig yn ogystal â’r rheini sydd ag anabledd. Rydyn ni’n gwarantu y bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni holl feini prawf hanfodol y disgrifiad swydd yn cael cyfweliad.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai hynny a gyflwynwyd yn Saesneg.

Gwnewch gais yn gyfrinachol drwy gwblhau'r ffurflen (RTF, 156.9KB) a'i dychwelyd gyda CV a llythyr i'w gefnogi I contact@communicationsconsumerpanel.org.uk

Y dyddiad cau ydy'r 10 o Ragfyr 2017. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar y 18 o Ragfyr 2017

Categories: Recent posts